Modernizacja istniejących biooxybloków Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie

LOKALIZACJA: Kutno

WYKONAWCA: EKO-MTK Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Kutnie

Łączna wartość kontraktu: 12 414 151,08 zł brutto

Termin zakończenia: grudzień 2008r.

Celem modernizacji istniejących bioxybloków Oczyszczalni Ścieków Kutnie było dostosowanie jakości i stabilności ścieków oczyszczonych do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6.VII 2004 roku poprzez zmianę technologii oczyszczania ścieków, zainstalowanie nowoczesnych urządzeń wraz opomiarowaniem i układem sterowania.
W ramach kontraktu wykonaliśmy modernizację dwóch istniejących biooxybloków, wybudowaliśmy nowy budynek stacji dmuchaw. Przeprowadzono tmodernizację obiektów towarzyszących tj. rozdzielni RBX1 i RBX2, pompowni głównej, piaskownika Ob.4, zagęszczacza grawitacyjnego Ob.22, poletka piaskowego, wykonano oświetlenie terenu, placów i dróg wewnętrznych oraz wizualizacje pracy oczyszczalni.
W ramach prac wykonano rozruch mechaniczny i hydrauliczny zamontowanych urządzeń z uzyskanie wymaganego umową efektu ekologicznego.
Po zakończeniu modernizacji oczyszczalnia jest w stanie przyjąć 20 000 m3/dobę ścieków komunalnych o ładunku zanieczyszczeń 10 000 kgO2/ dobę (od wskaźnika BZT5) i zapewnić wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń węglowych oraz związków azotu i fosforu w ściekach odprowadzanych do odbiornika zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w ochronie środowiska.
Zadanie wykonane od listopada 2006 do grudnia 2008 o wartości 12 414151,08zł zrealizowano z preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi oraz ze środków własnych GOŚ Kutno.