Przebudowa części biologicznej komunalnej oczyszczalni ścieków w Jaroszewie dla Aglomeracji Żnin

Celem „ Przebudowy części biologicznej komunalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr=4 700m3/d w Jaroszewie dla Aglomeracji Żnin” było przystosowanie istniejącego układu technologicznego do obecnie obowiązujących unormowań prawnych w stosunku do ścieków odprowadzanych do odbiornika. Poprzez wprowadzenie nowych automatycznych pomiarów wskaźników i parametrów technologicznych udało się zapewnić możliwość łatwiejszego i pełniejszego sterowania procesem biologicznego oczyszczania, a to gwarantuje większą stabilność jakości odprowadzanych z oczyszczalni ścieków. W ramach wartej ponad 3 mln zł modernizacji zrealizowanej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” w Żninie wykonano roboty budowlane, technologiczne i AKPiA w komorach predenitryfikacji, denitryfikacji i nitryfikacji oraz nowy system sterowania i wizualizacji.