Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radzyminie

W sierpniu 2013 roku zakończyliśmy realizację umowy podpisanej z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie. Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i zmodernizowanie oczyszczalni ścieków, przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu istniejących obiektów i z jednoczesną optymalizacją przyszłych kosztów eksploatacyjnych. Oczyszczalnia po modernizacji ma przepustowość umożliwiającą właściwe oczyszczenie ścieków przy projektowanym obciążeniu oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń wynoszącym 70 000 RLM, i dopływie Qśr =4 400 m3/d. Wartość kontraktu wynosiła 20 906 310,00 złotych brutto.