Modernizacja O.Ś.K. ZDROJE w Szczecinie

W dniu 07.07.2020 podpisaliśmy umowę na roboty budowlane dla zadania: „Modernizacja O.Ś.K. ZDROJE – ETAP II”

Wykonawca: Eko-MTK Sp. z o.o.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71-682 Szczecin), ul. M. Golisza 10

Wartość inwestycji: ~30 000 000,00 zł netto

Przedmiot umowy obejmuje przebudowę lub rozbudowę istniejących bądź budowę nowych obiektów oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów w następującym zakresie:

 • adaptacja istniejącej komory zlokalizowanej na głównym kanale dopływowym do oczyszczalni na komorę przelewową (obiekt 702) – przebudowa,
 • główna komora wlotowa z kratami rzadkimi (obiekt 102) – przebudowa,
 • przepompownia przewałowa (obiekt 699) – przebudowa,
 • piaskowniki poziome przedmuchiwane z separatorem piasku (obiekt 621) – rozbudowa i renowacja komory rozprężnej na dopływie do piaskowników,
 • osadniki wstępne poziome (obiekt 109 a, b, c) – przebudowa,
 • osadniki wstępne poziome (obiekt 109 d, e, f) – przebudowa ze zmianą funkcji na zbiorniki retencyjne,
 • komora rozdziału ścieków przed ciągami biologicznymi (ob. 601) – przebudowa,
 • reaktory biologiczne (obiekt 604 a, 604 b) – przebudowa,
 • komora rozdziału ścieków (obiekt 605) – budowa,
 • osadnik wtórny (obiekt 606 a, 606 b) – przebudowa,
 • osadnik wtórny (obiekt 606 c) – (obiekt nowoprojektowany wybudowany, zasadnicze prace zakończone),
 • wykonanie instalacji do obniżenia zwierciadła wody gruntowej w rejonie osadnika wtórnego (obiekt 606 c),
 • przebudowa w rejonie osadnika wtórnego obiekt 606 c rowu odwadniającego teren oczyszczalni,
 • pompownia osadu powrotnego (obiekt 607) – rozbudowa,
 • stacja dozowania reagentów do eliminacji bakterii nitkowatych (obiekt 618 a) – budowa,
 • stacja dmuchaw (obiekt 619) – przebudowa,
 • wydzielona komora fermentacyjna (obiekt 202) – przebudowa,
 • galeria rurociągów (obiekt 205) – rozbudowa,
 • maszynownia (obiekt 204) – rozbudowa,
 • modernizacja systemu AKPiA,
 • punkt mycia samochodów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej (obiekt 701) – budowa,
 • stacja opróżniania samochodów z zanieczyszczeń płynnych i osadów z czyszczenia sieci kanalizacyjnej (obiekt 700) – budowa,
 • sieci międzyobiektowe – budowa, przebudowa,
 • wykonanie instalacji dozowania antyskalanta w obiekcie suszarni – odpływu wody ze skrubera (obiekt 209),
 • budowa placu manewrowego i drogi dojazdowej do osadnika wtórnego (obiekt 606b)