W latach 2018 – 2020 zrealizowaliśmy zgodnie z umową zamierzenie budowlane pn.: 

„Budowa budynków: laboratoryjno-biurowego, polowej stacji badawczej, garażu i pom. technicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., kanalizacją deszczową, wentylacją mechaniczną, c.o., elektryczną, instalacją gazów technicznych, instalacją gazową wraz z kotłownia gazową, budowa miejsc postojowych oraz placu manewrowego, zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe, podziemnego zbiornika szczelnego na wodę opadową wraz z separatorem, budowa naziemnego zbiornika na wodę do celów p.poż., budowa zjazdu z drogi gminnej, na działce nr 326/16, 326/10, 326/14 obr. 13 miejscowość Ołtarzew, budowa przyłącza wodociągowego wraz ze studzienką wodomierzową na działce nr 326/15 obr. 13 miejscowość Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki przy ul. Poznańskiej.”

Wykonane zamierzenie charakteryzowało się następującymi parametrami:

  • Budynek laboratoryjny AFL:

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1
- liczba kondygnacji podziemnych: 0
- wysokość - obliczona wg wymagań warunków technicznych: 5,30 m
- wysokość od poziomu terenu przy wejściu do budynku do górnej krawędzi attyki: 5,92 m
- długość budynku: 56,55 m
- szerokość budynku: max. 17,20 m
- powierzchnia zabudowy: 972,52 m2
- powierzchnia całkowita budynku: 972,52 m2
- kubatura brutto: 5 564,00 m3

  • Budynek biurowy, garażu i pom. na odpady:

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1
- liczba kondygnacji podziemnych: 0
- wysokość – obliczona wg wymagań warunków technicznych: 5,29 m
- wysokość od poziomu terenu przy wejściu do budynku do górnej krawędzi attyki: 5,85 m
- długość budynku biurowego: 21,05 m
- długość budynku stacji biurowego (z garażem i pom. na odpady): 31,18 m
- szerokość budynku biurowego i garażu: 16,25 m
- szerokość budynku pom. na odpady 7,04 m
- powierzchnia zabudowy budynku biurowego, garażu i pom. na odpady: 485,57m2
- powierzchnia całkowita budynku: 485,57m2
- kubatura brutto: 2 583,61 m3

W ramach przedmiotu zamówienia wykonano następujące roboty:

1)  Branża budowlana:

—   Budowa budynków: laboratoryjno – biurowego i biurowego

—   Budowa zbiornika ppoż. o pojemności 100 m3 wraz z wykonaniem fundamentu pod zbiornik

2)  Roboty instalacyjne:

—   Budowę wewnętrznych instalacji elektrycznych i BMS

—   Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy nominalnej 275 kVA

—   Budowę kotłowni gazowej o łącznej mocy 330 kW wraz z instalacją C.O. i C.T.

—   Budowę instalacji gazów technicznych

—   Budowę instalacji wentylacji mechanicznej

—   Budowę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

—   Budowę instalacji hydrantów wewnętrznych 

3)  Infrastruktura zewnętrzna:

—   Budowa sieci wodociągowej

—   Budowę przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową

—   Budowę sieci kanalizacyjnej ścieków bytowych wraz z dostawą i montażem zbiornika na

       nieczystości stałe o pojemności 10 m3

—   Budowę sieci kanalizacyjnej ścieków deszczowych wraz z dostawą i montażem zbiorników na

       wodę deszczową o łącznej pojemności 120 m3 i separatorem ropopochodnych

—   Budowę sieci ciepłowniczej pomiędzy budynkami

—   Budowa instalacji elektrycznych

—   Budowa dróg, placów manewrowych, podjazdów i zagospodarowanie terenu 

—   Budowa ogrodzenia

4)   Rozruch zainstalowanych urządzeń

             

Wartości  całkowita prac wyniosła 18 308 350,77 brutto (netto 14 884 838,02 zł). 

TOP Secured By miniOrange