W dniu 20.05.2020 podpisaliśmy umowę na realizację zadania inwestycyjnego

pn „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamienie przy ulicy Arakowej 4 (nr ewid. gruntów 24 ) gmina Lesznowola"

 

WYKONAWCA: EKO-MTK Sp. z o.o.

LOKALIZACJA: Zamienie gmina Lesznowola

ZAMAWIAJĄCY: Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola

WARTOŚĆ: 32.935.753,31 zł brutto

TERMIN ZAKOŃCZENIA: 30.11.2022 r.

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1300 m 3 /d w Zamieniu w celu dostosowania układu technologicznego oczyszczalni do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków komunalnych do przepustowości 5800 m3 /d, oraz zapewnienie wymaganego obecnymi przepisami stopnia oczyszczania ścieków.

 

W ramach niniejszej inwestycji przewidziane jest maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów technologicznych oraz budowa nowych obiektów:

-budowę przepompowni ścieków (obiekt nr 1),

-budowę stacji dmuchaw (obiekt nr 9) i przyległej do niej stacji mechanicznego oczyszczania ścieków (obiekt nr 2),

-budowę reaktora biologicznego (obiekt nr 3),

-przebudowę osadników wtórnych (obiekty nr 4),

-przebudowę studzienki poboru prób (obiekt 5a) oraz przepompowni ścieków oczyszczonych wraz z komorą pomiarową (obiekt nr 5),

-budowę przepompowni części pływających, osadu powrotnego i nadmiernego (obiekt nr 6)

-przebudowę zbiornika osadu nadmiernego (obiekt nr 7),

-budowę stacji mechanicznego odwadniania osadu wraz z higienizacją (obiekt nr 8) i z montażem zbiornika wapna (obiekt 8a),

-budowę stacji dozowania dodatkowego źródła węgla (obiekt nr 10),

-budowę stacji dozowania PIX (obiekt nr 11),

-budowę biofiltra (obiekt kontenerowy, nr 12),

-przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku technicznego na budynek socjalny ze sterownią (obiekt nr 13),

-budowę przepompowni obejściowej i wód technologicznych (obiekt nr 14),

-budowę kontenerowej stacji analiz ścieków oczyszczonych (obiekt nr 15),

-budowę komór rozdzielczych ścieków ( KR1 i KR2),

-budowę sieci i instalacji (sieć wod-kan zakładowa, przewody technologiczne, sieci energetyczne i sterownicze, zachowanie i/lub odtworzenie istniejącej sieci alarmowej).

Inwestycja obejmuje również przebudowę i budowę utwardzeń (dróg placów i chodników na terenie działki) zapewniających dojście/dojazd do projektowanych obiektów.

 

Zadanie zakończone zostanie przeprowadzeniem rozruchu technologicznego wraz z próbą eksploatacyjną oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

TOP
WSTECZ