W dniu 17.12.2018r. jako Lider konsorcjum podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów oczyszczalni ścieków – Kontrakt 3″

W dniu 07.03.2022r.  prace zostały zakończone i podpisany został protokół odbioru końcowego.

Wykonawca – Konsorcjum firm:
Eko-MTK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE S.A.
Eko Partnerzy Sp. z o.o.
WUPRINŻ S.A.

Inwestor: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku

Wartość kontraktu: ~100 000 000,00 zł brutto

Przedmiotem niniejszej umowy jest: zaprojektowanie i wykonanie modernizacji, polegającej na zabezpieczeniu wybranych obiektów czyszczalni ścieków w Białymstoku przed rozprzestrzenianiem się odorów w kierunku obiektów mieszkalnych zlokalizowanych wokół Oczyszczalni. Roboty budowlane będą polegały na poddaniu hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów” i urządzeń wchodzących w skład gospodarki ściekowej i osadow-ej usytuowanych na terenie Oczyszczalni w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków-I etap” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

TOP Secured By miniOrange